summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/drivers/mmc/sandbox_mmc.c
blob: 7da059c43cd69650911572183b777d85fdb23612 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
/*
 * Copyright (c) 2015 Google, Inc
 * Written by Simon Glass <sjg@chromium.org>
 *
 * SPDX-License-Identifier:	GPL-2.0+
 */

#include <common.h>
#include <dm.h>
#include <errno.h>
#include <fdtdec.h>
#include <mmc.h>
#include <asm/test.h>

DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;

struct sandbox_mmc_plat {
	struct mmc_config cfg;
	struct mmc mmc;
};

/**
 * sandbox_mmc_send_cmd() - Emulate SD commands
 *
 * This emulate an SD card version 2. Single-block reads result in zero data.
 * Multiple-block reads return a test string.
 */
static int sandbox_mmc_send_cmd(struct mmc *mmc, struct mmc_cmd *cmd,
				struct mmc_data *data)
{
	switch (cmd->cmdidx) {
	case MMC_CMD_ALL_SEND_CID:
		break;
	case SD_CMD_SEND_RELATIVE_ADDR:
		cmd->response[0] = 0 << 16; /* mmc->rca */
	case MMC_CMD_GO_IDLE_STATE:
		break;
	case SD_CMD_SEND_IF_COND:
		cmd->response[0] = 0xaa;
		break;
	case MMC_CMD_SEND_STATUS:
		cmd->response[0] = MMC_STATUS_RDY_FOR_DATA;
		break;
	case MMC_CMD_SELECT_CARD:
		break;
	case MMC_CMD_SEND_CSD:
		cmd->response[0] = 0;
		cmd->response[1] = 10 << 16;	/* 1 << block_len */
		break;
	case SD_CMD_SWITCH_FUNC: {
		u32 *resp = (u32 *)data->dest;

		resp[7] = cpu_to_be32(SD_HIGHSPEED_BUSY);
		break;
	}
	case MMC_CMD_READ_SINGLE_BLOCK:
		memset(data->dest, '\0', data->blocksize);
		break;
	case MMC_CMD_READ_MULTIPLE_BLOCK:
		strcpy(data->dest, "this is a test");
		break;
	case MMC_CMD_STOP_TRANSMISSION:
		break;
	case SD_CMD_APP_SEND_OP_COND:
		cmd->response[0] = OCR_BUSY | OCR_HCS;
		cmd->response[1] = 0;
		cmd->response[2] = 0;
		break;
	case MMC_CMD_APP_CMD:
		break;
	case MMC_CMD_SET_BLOCKLEN:
		debug("block len %d\n", cmd->cmdarg);
		break;
	case SD_CMD_APP_SEND_SCR: {
		u32 *scr = (u32 *)data->dest;

		scr[0] = cpu_to_be32(2 << 24 | 1 << 15);  /* SD version 3 */
		break;
	}
	default:
		debug("%s: Unknown command %d\n", __func__, cmd->cmdidx);
		break;
	}

	return 0;
}

static void sandbox_mmc_set_ios(struct mmc *mmc)
{
}

static int sandbox_mmc_init(struct mmc *mmc)
{
	return 0;
}

static int sandbox_mmc_getcd(struct mmc *mmc)
{
	return 1;
}

static const struct mmc_ops sandbox_mmc_ops = {
	.send_cmd = sandbox_mmc_send_cmd,
	.set_ios = sandbox_mmc_set_ios,
	.init = sandbox_mmc_init,
	.getcd = sandbox_mmc_getcd,
};

int sandbox_mmc_probe(struct udevice *dev)
{
	struct sandbox_mmc_plat *plat = dev_get_platdata(dev);

	return mmc_init(&plat->mmc);
}

int sandbox_mmc_bind(struct udevice *dev)
{
	struct sandbox_mmc_plat *plat = dev_get_platdata(dev);
	struct mmc_config *cfg = &plat->cfg;
	int ret;

	cfg->name = dev->name;
	cfg->ops = &sandbox_mmc_ops;
	cfg->host_caps = MMC_MODE_HS_52MHz | MMC_MODE_HS | MMC_MODE_8BIT;
	cfg->voltages = MMC_VDD_165_195 | MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34;
	cfg->f_min = 1000000;
	cfg->f_max = 52000000;
	cfg->b_max = U32_MAX;

	ret = mmc_bind(dev, &plat->mmc, cfg);
	if (ret)
		return ret;

	return 0;
}

int sandbox_mmc_unbind(struct udevice *dev)
{
	mmc_unbind(dev);

	return 0;
}

static const struct udevice_id sandbox_mmc_ids[] = {
	{ .compatible = "sandbox,mmc" },
	{ }
};

U_BOOT_DRIVER(mmc_sandbox) = {
	.name		= "mmc_sandbox",
	.id		= UCLASS_MMC,
	.of_match	= sandbox_mmc_ids,
	.bind		= sandbox_mmc_bind,
	.unbind		= sandbox_mmc_unbind,
	.probe		= sandbox_mmc_probe,
	.platdata_auto_alloc_size = sizeof(struct sandbox_mmc_plat),
};
OpenPOWER on IntegriCloud